Τρισφύριο κάταγμα ποδοκνημικής

Τρισφύριο κάταγμα ποδοκνημικής σε ασθενή 47 ετών


Προεγχειρητικές ακτινογραφίες


Έγινε ανοικτή ανάταξη και τοποθέτηση κλειδούμενης πλάκας και βιδών για το έξω σφυρό

Οστεοσύνθεση έσω και οπίσθιου σφυρού με αυλοφόρες βίδες.


Μετεγχειρητικές ακτινογραφίες

√ Η διάρκεια του χειρουργείου ήταν 50 λεπτά

√ Ο ασθενής πήρε εξιτήριο την ίδια μέρα