Τα κατάγματα του εγγύς πόλου του σκαφοειδούς εμφανίζουν το υψηλότερο ποσοστό άσηπτης νέκρωσης (avascular necrosis) και χαμηλότερο ποσοστό πόρωσης ιδίως όταν εφαρμόζεται συντηρητική θεραπεία με γύψο στα πρόσφατα κατάγματα και εσωτερική οστεοσύνθεση με βίδα χωρίς αγγειούμενο μόσχευμα σε περιπτώσεις ψευδάρθωσης.

Παραθέτω οξύ κάταγμα εγγύς πόλου σκαφοειδούς σε 17χρονο ασθενή που αντιμετωπίσθηκε με εσωτερική οστεοσύνθεση σε πρώτο χρόνο. Οι μετεγχειρητικές ακτινογραφίες μετά από έξι εβδομάδες